ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าที่ 5


 

                     

          งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตก้อนเชื้อเห็ด”  ให้กับเกษตรกรบ้านโคกสยา บ้านโคกยามู บ้านโคกงู และบ้านสุไหงบาลา

รายละเอียด >> 

                                                                  

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครังที่ 2/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด >> 

                                                 

          ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

รายละเอียด >> 

           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด >> 

                                       

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมบันทึกเทปรายการ “Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย” ขององค์การกระจายเสียงและเผยแพร่สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพื่อเผยแพร่โครงการพระราชดําริ ในจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >> 

                   

          เจ้าหน้าที่งานวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ติดตามโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริฯ โรงเรียนบ้านหัวเขา

รายละเอียด >> 

                   

          เจ้าหน้าที่งานวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ติดตามโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริฯ โรงเรียนจรรยาอิสลาม

รายละเอียด >> 

                                                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >> 

                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการทําการเกษตรในโรงเรียน และเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ทางโภชนาการทางอาหารให้แก่นักเรียนโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริ

รายละเอียด >> 

                                             

          งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานและให้คําแนะนําการจัดตั้งแปลงเรียนรู้การจัดระบบการจัดการดินสําหรับการปลูกพืชบนพื้นที่ลาดชัน แก่กลุ่มเกษตรกรขยายผลของงานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด >> 

                                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นขยายผลหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ บ้านเขาตันหยง ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อติดตามผลการดําเนินงานแปลงเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

รายละเอียด >> 

                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ เข้าศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และพิพิธภัณฑ์ดิน

รายละเอียด >> 

       

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมประจําเดือน ครังที่ 1/2562 โดยมีเจ้าหน้าทีศูนย์ฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง      

รายละเอียด >> 

                                            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >> 

                                                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ บําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดบุณณาราม(โคกงู) ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >> 

                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร และวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด >> 

                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >> 

            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมหารือการพิจารณาแผนงานงบประมาณ ประจำปี 2562 ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด >> 

                                                     

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการเปิดเสวนา เรื่อง“ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >> 

                                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล อัครราชทูตที่ปรึกษาและรองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี พร้อมด้วยนักวิชาการ และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ฯ

รายละเอียด >> 

            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ฯ หลักสูตร "การเพาะเห็ดถุงเสริมรายได้"     

รายละเอียด >> 

              

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ฯ หลักสูตร "การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยวจัด"     

รายละเอียด >> 

                 

          พิธีเปิดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”  

รายละเอียด >> 

                                                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

รายละเอียด >> 

      

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561           

รายละเอียด >> 

                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

รายละเอียด >> 

                       

          คณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามความก้าวหน้า การศึกษาวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด >> 

<< < 1 2 3 4 .... > >>

Visitors: 101,770