วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะได้ลงพื้นที่ บ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส


 

            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมผ่า และคณะ ได้ลงพื้นที่บ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เยี่ยมเยียนเกษตรกร 
กลุ่มทำนาบ้านตอหลัง-ทรายขาว ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มี 
ความเข้มแข็ง มีการทำนาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กว่า 750 ไร่ มีสมาชิก 126 ราย โอกาสนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้บรรยายสรุป
ความเป็นมาของโครงการฯ นางสายใจ มณีรัตน์ หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานของกลุ่มฯ
นายสุคนธ์ แก้วคงสุข ประธานกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง-ทรายขาว ได้นำเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มฯ
            จากนั้น รัฐมนตรีช่วยฯและคณะ ได้มอบบัตรดินดี ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ
จำนวน 5 ราย และได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่มาให้การต้อนรับ

 

 

 

 


 สายใจ มณีรัตน์ รายงาน 
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ   

Visitors: 91,671