วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะได้ลงพื้นที่ บ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส


 

            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมผ่า และคณะ ได้ลงพื้นที่บ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง-ทรายขาว ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง มีการทำนาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กว่า ๗๕๐ ไร่ มีสมาชิก ๑๒๖ ราย โอกาสนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้บรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการฯ นางสายใจ มณีรัตน์ หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานของกลุ่มฯ นายสุคนธ์ แก้วคงสุข ประธานกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง-ทรายขาว ได้นำเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มฯ

            จากนั้น รัฐมนตรีช่วยฯและคณะ ได้มอบบัตรดินดี ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ จำนวน ๕ ราย และได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่มาให้การต้อนรับ

 

 

 

 


 สายใจ มณีรัตน์ รายงาน 
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ