วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


 

            วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องด้วยเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานเปิดงาน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้นำเสนอนิทรรศการในชื่อเรื่อง "ปาล์มสาคู สู่เกษตรกร" และได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงได้รับประเด็นคำถาม ที่น่าสนใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการต่อไป 

 

 

 

 


 ธีระพงศ์ บิลสุริยะ รายงาน 
 แววนภา ชาญแท้  ถ่ายภาพ   

Visitors: 101,772