ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ นายศรีศักดิ์ ธานี ผอ.สพข.12 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓


 

            วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 โครงการ Smart LDD พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมี นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานและรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1​ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

             ต่อจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงโครงการสาธิตการทำเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง สำหรับพื้นที่แปลงโครงการฯ มีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้นำผลสำเร็จจากแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปขยายผลในพื้นที่ ซึ่งมีเนื้อที่ 20 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย/โรงเรือน 2 ไร่ ปลูกไม้ผลผสมผสาน/พืชผักหมุนเวียน 7.5 ไร่ บ่อน้ำ 4.5 ไร่ และนาข้าว 6 ไร่ โอกาสนี้ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มเกษตรกร สร้างขวัญกำลังใจ ในการดำเนินกิจกรรมภายในแปลง เพื่อต่อยอดและพัฒนากลุ่มเครือข่ายให้เข้มแข็ง จนสามารถเป็นแปลงต้นแบบแก่ชุมชนในอนาคตต่อไป

 

 

 

 


 กฤษณี คงสวัสดิ์ รายงาน
สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ 

Visitors: 96,178