ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


 

    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๒ รายการ   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กากทะลายปาล์มที่หีบเมล็ดปาล์มแล้ว) จำนวน ๙๓,๕๕๐ กิโลกรัม   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ   
   ประกาศราคากลาง จัดทำคู่มือวิชาการ และ E-Book จำนวน ๕ เรื่อง เรื่องละ ๑,๐๐๐ เล่ม   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๔ รายการ   
   ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆจำนวน ๕ เรื่อง เรื่องละ ๘,๐๐๐ แผ่น   
   ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณทางเดินจำนวน ๒ งาน (โคมไฟสนามพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง)   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุปรับปรุงดินจำนวน ๓ รายการ (หินปูนฝุ่น,ปูนขาว,โดโลไมท์)   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปร้ยวจัด ตามแบบเลขที่ 
       ศพท.๑๐/๒๕๖๕ (นายสัญญา น้อยสร้าง)   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปร้ยวจัด ตามแบบเลขที่
       ศพท.๑๑/๒๕๖๕ (นางคอซีนะห์ เงาะ)   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่
       ศพท.๑๒/๒๕๖๕ (นางอธิฐาน ตุนาสุข)   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่
       ศพท.๑๓/๒๕๖๕ (นายแดง พูนเทพ)   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่
       ศพท.๑๔/๒๕๖๕ (นายธนสาร ธารทิพย์)   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่
       ศพท.๑๕/๒๕๖๕ (นายเพียร สะอิ้งทอง)    

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่
       ศพท.๑๖/๒๕๖๕ (นายเทียม รังเสาร์)   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่
       ศพท.๑๗/๒๕๖๕,ศพท.๑๘/๒๕๖๕   

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโรงเรือนเป็ดไข่ ขนาด ๔.๐๐ x ๕.๐๐ ม. พร้อมลานปล่อยจำนวน ๒ หลัง    
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๘/๒๕๖๕ (นายมาหะมะ มิงยีนา)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๗/๒๕๖๕ (นายยูโซ๊ะ กาเซ็ง)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๖/๒๕๖๕ (นายเทียม รังเสาร์)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๕/๒๕๖๕ (นายเพียร สอิ้งทอง)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๔/๒๕๖๕ (นายธนสาร ธารทิพย์)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๓/๒๕๖๕ (นายแดง พูนเทพ)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๒/๒๕๖๕ (นางอธิษฐาน ตุนาสุข)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๑/๒๕๖๕ (นางคอซีนะห์ เงาะ)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๐/๒๕๖ (นายสัญญา น้อยสร้าง)   
   เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บริเวณขอบพรุโต๊ะแดง   
   ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบายน้ำ (คูระบายน้ำ) พื้นที่ดำเนินการครอบคลุม ๒ กม. ตามแบบเลขที่ ศพท.๑/๒๕๖๕   
   ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู-ยกร่อง) พื้นที่ ๓๒-๐-๐๐ ตามแบบเลขที่ ศพท.๗/๒๕๖๕   
   ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู-ยกร่อง) พื้นที่ ๓๔-๐-๐๐ ตามแบบเลขที่ ศพท.๕/๒๕๖๕   
   ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู-ยกร่อง) พื้นที่ ๒๔-๐-๐๐ ตามแบบเลขที่ ศพท.๖/๒๕๖๕   
   ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (ซ่อมแซมทางลำเลียงในไร่นา) ตามแบบเลขที่ ศพท.๓/๒๕๖๕ 
   ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (ซ่อมแซมทางลำเลียงในไร่นา) (ลูกรังดินถม) ตามแบบเลขที่ ศพท.๔/๒๕๖๕    
   ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (ซ่อมแซมทางลำเลียงในไร่นา) (ลูกรังดินถม) ตามแบบเลขที่ ศพท.๒/๒๕๖๕   
   เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู-ยกร่อง) ตามแบบเลขที่ ศพท.๗/๒๕๖๕   
   ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารฝึกอบรม จำนวน 1 หลัง   
   ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ระยะทางยาว ๖๕๐ เมตร   
   ประกาศราคากลาง ปรับปรุงแสงสว่างบริเวณทางเดินรอบสำนักงานศูนย์ฯ (โคมไฟสนามพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง)   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า)   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน (หินปูนฝุ่น) จำนวน 100 ตัน   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ระยะทาง ๖๕๐ เมตร   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารฝึกอบรม จำนวน ๑ หลัง   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓) (ขุดคู-ยกร่อง)   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน   
   ประกาศราคากลาง ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ระบบ   
   ประกาศราคากลาง ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบกล้องวงจรปิดส่วนแปลงทฤษฎีใหม่ จำนวน ๑ งาน   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) จำนวน ๔ เครื่อง   
   ประกาศราคากลาง ติดตั้งชุดกระจายสัญญาณภาพ ๔ จุด สำหรับจัดฝึกอบรมในอาคารพิกุลกนก จำนวน ๖ รายการ   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อสปอตไลท์ LED ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ ชุด   
   ประกาศราคากลาง สร้างถังเก็บน้ำมันไบโอดีเซล ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมระบบทำน้ำมันจำนวน ๑ ชุด   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน ๓ รายการ (โดโลไมท์, หินปูนฝุ่น, ปูนขาว)   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ผัก) จำนวน ๑๖ รายการ   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยมูลไก่) จำนวน ๒๓,๔๕๔ กิโลกรัม   
   ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณทางเดิน จำนวน ๑ งาน (โคมไฟสนามพร้อมอุปกรณ์)   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อกากทลายปาล์มที่หีบเมล็ดปาล์มแล้ว   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อไฟสนามทรงสูง ไฟสนามทรงเตี้ยพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและอาคารพิกุลกาญจนา   

   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเกษตรกรจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ณ ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ
       จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเกษตรกรจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ณ บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเกษตรกรจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ณ ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านปาฆาบือซา หมู่ที่ ๕ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง
       จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กากทะลายปาลมน้ำมันที่หีบเมล็ดปาลมออกแลว)   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุยมูลวัว)   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุปอเทือง)   

   ประกาศราคากลาง กอสรางและซอมแซมเสนทางลําเลียง (ซอมแซมเสนทางลําเลียงในไรนา) (ลูกรังดินถม) บานทรายขาว หมูที่ ๒ ตําบลไพรวัน อําเภอ
       ตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง กอสรางและซอมแซมเสนทางลําเลียง (ซอมแซมเสนทางลําเลียงในไรนา) (ลูกรังดินถม) บานโคกชุมบก หมูที่ ๕ ตําบลบางขุนทอง อําเภอ
       ตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง กอสรางและซอมแซมเสนทางลําเลียง (ซอมแซมเสนทางลําเลียงในไรนา) (ลูกรังดินถม) บานโคกกระทอม หมูที่ ๓ ตําบลไพรวัน อําเภอ
       ตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง ซอมแซมคลองสงน้ําและระบายน้ํา บานพิกุลทอง หมูที่ ๖ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓) (ขุดคู-ยกรอง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ บานฮูแตทูวอ หมูที่ ๔ ตําบล
       โคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓) (ขุดคู-ยกรอง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บานพิกุลทอง หมูที่ ๖ ตําบล
       กะลุวอเหนือ และบานยาบี หมูที่ ๑ ตําบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓) (ขุดคู-ยกรอง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ บานทรายขาว หมูที่ ๒,บาน
       ตอหลัง หมูที่ ๓ ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓) (ขุดคู-ยกรอง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บานโคกอิฐ-โคกใน หมูที่ ๒
       ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓) (ขุดคู-ยกรอง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บานโคกกระทอม หมูที่ ๓
       ตําบล พรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด))   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วัสดุการเกษตร (พันธุ์ไก่ลูกผสม พันธุ์เป็ดเทศ อาหารไก่ไข่))   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและอาคารพิกุลกาญจนา)   
   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง)   
   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)   
   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)   
   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)   
   เผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (วัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ)   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ก่อสร้างโรงเรือนพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ นนาด ๘ x ๑๐ เมตร จำนวน ๓ หลัง)  
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑) 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จัดทำห้องฉายภาพยนตร์ประวัติศูนย์ฯ พร้อมวีดีโอนำเสนอภายในอาคาร) 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๕ รายการ) 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง) ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  
                   ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง                
                   จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 

   การนำหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน
                  นายพะยอม พรหมพูล  
                  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลอรี่เอ็นติฟิคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง 

Visitors: 127,609