ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


 

    ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กากทะลายปาลมน้ำมันที่หีบเมล็ดปาลมออกแลว)   
    ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุยมูลวัว)   
    ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุปอเทือง)   

   ประกาศราคากลาง กอสรางและซอมแซมเสนทางลําเลียง (ซอมแซมเสนทางลําเลียงในไรนา) (ลูกรังดินถม) บานทรายขาว หมูที่ 2 ตําบลไพรวัน อําเภอ
         ตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง กอสรางและซอมแซมเสนทางลําเลียง (ซอมแซมเสนทางลําเลียงในไรนา) (ลูกรังดินถม) บานโคกชุมบก หมูที่ 5 ตําบลบางขุนทอง อําเภอ
         ตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง กอสรางและซอมแซมเสนทางลําเลียง (ซอมแซมเสนทางลําเลียงในไรนา) (ลูกรังดินถม) บานโคกกระทอม หมูที่ 3 ตําบลไพรวัน อําเภอ
         ตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง ซอมแซมคลองสงน้ําและระบายน้ํา บานพิกุลทอง หมูที่ 6 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3) (ขุดคู-ยกรอง) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บานฮูแตทูวอ หมูที่ 4 ตําบล
         โคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3) (ขุดคู-ยกรอง) ประจำปีงบประมาณ 2564 บานพิกุลทอง หมูที่ 6 ตําบล
         กะลุวอเหนือ และบานยาบี หมูที่ 1 ตําบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3) (ขุดคู-ยกรอง) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บานทรายขาว หมูที่ 2,บาน
         ตอหลัง หมูที่ 3 ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3) (ขุดคู-ยกรอง) ประจำปีงบประมาณ 2564 บานโคกอิฐ-โคกใน หมูที่ 2
         ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศราคากลาง จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3) (ขุดคู-ยกรอง) ประจำปีงบประมาณ 2564 บานโคกกระทอม หมูที่ 3
         ตําบล พรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (วัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด))   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (วัสดุการเกษตร (พันธุ์ไก่ลูกผสม พันธุ์เป็ดเทศ อาหารไก่ไข่))   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและอาคารพิกุลกาญจนา)   
   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง)   
   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)   
   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)   
   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)   
   เผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (วัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ)   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ก่อสร้างโรงเรือนพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ นนาด 8 x 10 เมตร จำนวน 3 หลัง)  
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (25 ธันวาคม 2561) 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (จัดทำห้องฉายภาพยนตร์ประวัติศูนย์ฯ พร้อมวีดีโอนำเสนอภายในอาคาร) 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 45 รายการ) 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 มิถุนายน 2561) 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง) 1 ธันวาคม 2560 

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 พฤศจิกายน 2560)  
                   ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง                
                   จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 

   การนำหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน
                  นายพะยอม พรหมพูล  
                  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลอรี่เอ็นติฟิคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง 

Visitors: 108,916