ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


 

    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเกษตรกรจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม จำนวน ๗ ไร่ ณ บ้านเปล ม.๓ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส   
   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเกษตรกรจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม จำนวน ๖ ไร่ ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านปาฆาบือซา   
   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเกษตรกรจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก จำนวน ๕.๕ ไร่ ณ บ้านโพธิ์ทอง ม.๙ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  
   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเกษตรกรจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก จำนวน ๗ ไร่ ณ บ้านพิกุลทอง ม.๖ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส   
   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเกษตรกรจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก จำนวน ๙ ไร่ ณ บ้านตอหลัง ม.๓ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส   
   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเกษตรกรจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก จำนวน ๔ ไร่ ณ บ้านโคกสยา ม.๘ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยอัดเม็ดขนาดบรรจุ ๕๐ กิโลกรัม/กระสอบ) จำนวน ๑,๑๕๐ กระสอบ   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสปรับปรุงบำรุงดิน (หินปูนฝุ่น) จำนวน ๗๕๗ ตัน   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๒ รายการ   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กากทะลายปาล์มที่หีบเมล็ดปาล์มแล้ว) จำนวน ๙๓,๕๕๐ กิโลกรัม   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ   
   ประกาศราคากลาง จัดทำคู่มือวิชาการ และ E-Book จำนวน ๕ เรื่อง เรื่องละ ๑,๐๐๐ เล่ม   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๔ รายการ   
   ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆจำนวน ๕ เรื่อง เรื่องละ ๘,๐๐๐ แผ่น   
   ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณทางเดินจำนวน ๒ งาน (โคมไฟสนามพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง)   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุปรับปรุงดินจำนวน ๓ รายการ (หินปูนฝุ่น,ปูนขาว,โดโลไมท์)   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปร้ยวจัด ตามแบบเลขที่ 
       ศพท.๑๐/๒๕๖๕ (นายสัญญา น้อยสร้าง)   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปร้ยวจัด ตามแบบเลขที่
       ศพท.๑๑/๒๕๖๕ (นางคอซีนะห์ เงาะ)   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่
       ศพท.๑๒/๒๕๖๕ (นางอธิฐาน ตุนาสุข)   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่
       ศพท.๑๓/๒๕๖๕ (นายแดง พูนเทพ)   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่
       ศพท.๑๔/๒๕๖๕ (นายธนสาร ธารทิพย์)   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่
       ศพท.๑๕/๒๕๖๕ (นายเพียร สะอิ้งทอง)    

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่
       ศพท.๑๖/๒๕๖๕ (นายเทียม รังเสาร์)   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่
       ศพท.๑๗/๒๕๖๕,ศพท.๑๘/๒๕๖๕   

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโรงเรือนเป็ดไข่ ขนาด ๔.๐๐ x ๕.๐๐ ม. พร้อมลานปล่อยจำนวน ๒ หลัง    
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๘/๒๕๖๕ (นายมาหะมะ มิงยีนา)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๗/๒๕๖๕ (นายยูโซ๊ะ กาเซ็ง)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๖/๒๕๖๕ (นายเทียม รังเสาร์)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๕/๒๕๖๕ (นายเพียร สอิ้งทอง)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๔/๒๕๖๕ (นายธนสาร ธารทิพย์)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๓/๒๕๖๕ (นายแดง พูนเทพ)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๒/๒๕๖๕ (นางอธิษฐาน ตุนาสุข)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๑/๒๕๖๕ (นางคอซีนะห์ เงาะ)   
   ประกาศราคากลาง จ้างโครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตามแบบเลขที่ ศพท.๑๐/๒๕๖ (นายสัญญา น้อยสร้าง)   
   เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บริเวณขอบพรุโต๊ะแดง   
   ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบายน้ำ (คูระบายน้ำ) พื้นที่ดำเนินการครอบคลุม ๒ กม. ตามแบบเลขที่ ศพท.๑/๒๕๖๕   
   ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู-ยกร่อง) พื้นที่ ๓๒-๐-๐๐ ตามแบบเลขที่ ศพท.๗/๒๕๖๕   
   ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู-ยกร่อง) พื้นที่ ๓๔-๐-๐๐ ตามแบบเลขที่ ศพท.๕/๒๕๖๕   
   ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู-ยกร่อง) พื้นที่ ๒๔-๐-๐๐ ตามแบบเลขที่ ศพท.๖/๒๕๖๕   
   ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (ซ่อมแซมทางลำเลียงในไร่นา) ตามแบบเลขที่ ศพท.๓/๒๕๖๕ 
   ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (ซ่อมแซมทางลำเลียงในไร่นา) (ลูกรังดินถม) ตามแบบเลขที่ ศพท.๔/๒๕๖๕    
   ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (ซ่อมแซมทางลำเลียงในไร่นา) (ลูกรังดินถม) ตามแบบเลขที่ ศพท.๒/๒๕๖๕   
   เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู-ยกร่อง) ตามแบบเลขที่ ศพท.๗/๒๕๖๕   
   ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารฝึกอบรม จำนวน 1 หลัง   
   ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ระยะทางยาว ๖๕๐ เมตร   
   ประกาศราคากลาง ปรับปรุงแสงสว่างบริเวณทางเดินรอบสำนักงานศูนย์ฯ (โคมไฟสนามพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง)   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า)   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน (หินปูนฝุ่น) จำนวน 100 ตัน   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ระยะทาง ๖๕๐ เมตร   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารฝึกอบรม จำนวน ๑ หลัง   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓) (ขุดคู-ยกร่อง)   
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน   
   ประกาศราคากลาง ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ระบบ   
   ประกาศราคากลาง ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบกล้องวงจรปิดส่วนแปลงทฤษฎีใหม่ จำนวน ๑ งาน   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) จำนวน ๔ เครื่อง   
   ประกาศราคากลาง ติดตั้งชุดกระจายสัญญาณภาพ ๔ จุด สำหรับจัดฝึกอบรมในอาคารพิกุลกนก จำนวน ๖ รายการ   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อสปอตไลท์ LED ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ ชุด   
   ประกาศราคากลาง สร้างถังเก็บน้ำมันไบโอดีเซล ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมระบบทำน้ำมันจำนวน ๑ ชุด   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน ๓ รายการ (โดโลไมท์, หินปูนฝุ่น, ปูนขาว)   
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ผัก) จำนวน ๑๖ รายการ   
<
Visitors: 135,399