วันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


 

            วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และราษฎรในพื้นที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

 


 อนัส มะรอเซะ รายงาน