ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทำการทดสอบการปลูกข้าวแบบประณีตในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการปลูกข้าว


 

            พื้นที่ทำนาส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นดินเปรี้ยวจัด ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชต่ำ ส่งผลให้ข้าวที่ปลูกได้ผลผลิตต่ำไปด้วย อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตนั้นสูงขึ้น ทำให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไม่คุ้มทุน ดังนั้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได้จัดทำการทดสอบการปลูกข้าวแบบประณีตในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการปลูกข้าว ซึ่งการปลูกข้าวแบบประณีต เป็นระบบการปลูกข้าวแบบ ๑ ต้นต่อหลุม ห่างกันประมาณ ๔๐ เซนติเมตร และมีการควบคุมน้ำ จากการทดสอบ พบว่า การปลูกข้าวแบบประณีตช่วยให้ข้าวมีการแตกกอมากขึ้น ระบบรากแผ่กระจายได้ดี ไม่เกิดการแก่งแย่งธาตุอาหาร ส่งผลให้ผลผลิตข้าวสูงขึ้น ประกอบกับยังช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้อีกด้วย เกษตรกรที่สนใจปลูกข้าวแบบประณีต สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

 

 

 

 


 บุญญา จินดาวงศ์ รายงาน