สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสุคิริน อำเภอ  สุคิริน จังหวัดนราธิวาส


 

            วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 

 

 


กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
ตชด 445 ถ่ายภาพ