วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุทองฯ


 

            วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ จัดการ  
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2562 เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการแข่งขัน และเบิกนักเรียนทีมชนะเลิศการแข่งขัน คือ เด็กชายบัรซูน ดอเล๊าะ และ
เด็กหญิงจณิสตา สะอิมิ จากทีมโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล 
              จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรม
พัฒนาที่ดิน นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายศรีศักดิ์
ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ นางสายใจ มณีรัตน์
หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย นางสาวคศิกาญจน์ สุขมี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับการสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และนายแทน รังเสาร์ หัวหน้างาน
ปศุสัตว์ กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการเป็ดไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 


กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ 
ปิติพร อุบล นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17 ถ่ายภาพ 

Visitors: 89,134