วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุทองฯ


 

            วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2562 เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการแข่งขัน และเบิกนักเรียนทีมชนะเลิศการแข่งขัน คือ เด็กชายบัรซูน ดอเล๊าะ และเด็กหญิงจณิสตา สะอิมิ จากทีมโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล 

              จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ นางสายใจ มณีรัตน์ หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย นางสาวคศิกาญจน์ สุขมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับการสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และนายแทน รังเสาร์ หัวหน้างานปศุสัตว์ กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการเป็ดไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 


กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ 
ปิติพร อุบล นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17 ถ่ายภาพ