โปสเตอร์


 

                                         

     ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ นายเดช มินทการต์                          

          

        

     

      โครงการเป็ดไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส                       

          

  

     โครงการแปลงสาธิตการปลูกพริกไทยค้างยอป่า                                   

          

 

    ผลการเฝ้าระวังโรคเท้าช้างหลังประกาศการกำจัดตั้งแต่ ปี 2561 - 2563      

         

 

     โครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส                       

          

 

    กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากโครงการฯ บ้านบาเลาะ ตำบล
   ปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี         

         

 

    โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต                   

         

 

     ผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในช่วงสถานการณ์ COVID-
    19      

          

 

     โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด                                           

         

 

      โครงการเป็ดไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส                               

         

 

      การบริหารจัดการน้ำในแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย                     

         

 

Visitors: 101,348