ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจุดตรวจคัดกรองผู้ผ่านเข้า-ออก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ


 

            วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563 นางสาวสุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้างานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ให้ความรู้คำแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟาเรด) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำจุดตรวจคัดกรอง ซึ่งบุคคลที่จะเข้า-ออกภายในพื้นที่ศูนย์ฯ
จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5  ํC จะจัดที่พักให้นั่งรอ 5-10 นาที จากนั้นจะตรวจวัดอุณหภูมิเป็นครั้งที่ 2 
หากเกินครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่กระบวนการซักประวัติ และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่งานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาฯ ประเมินอาการต่อไป
มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและถือปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

 


คศิกาญจน์ สุขมี รายงาน
พงศธร  หน่อโท๊ะ ถ่ายภาพ 

Visitors: 91,666