ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจุดตรวจคัดกรองผู้ผ่านเข้า-ออก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ


 

            วันอังคาร ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวสุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้างานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้ความรู้คำแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟาเรด) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำจุดตรวจคัดกรอง ซึ่งบุคคลที่จะเข้า-ออกภายในพื้นที่ศูนย์ฯ จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ ํC จะจัดที่พักให้นั่งรอ ๕ - ๑๐ นาที จากนั้นจะตรวจวัดอุณหภูมิเป็นครั้งที่ ๒ หากเกินครั้งที่ ๒ จะต้องเข้าสู่กระบวนการซักประวัติ และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่งานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาฯ ประเมินอาการต่อไป มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและถือปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

 


คศิกาญจน์ สุขมี รายงาน
พงศธร  หน่อโท๊ะ ถ่ายภาพ