พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ฟื้นผืนดินทรายสู่เกษตรพอเพียง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน


 

            ดินทรายจัดสู่การพัฒนา สร้างรายได้พึ่งพาตนเองในวิกฤตโควิด-19 ในช่วงวิกฤตยุคโควิด-19 ทำให้เห็นการว่างงานของประชากรในประเทศ และการค้า
ขายที่ลดลง ทำให้คนส่วนใหญ่คิดไปต่างๆ จนลืมคิดถึงการทำการเกษตรแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อที่ปลูกไว้กิน ไว้ขาย และแจกจ่ายเพื่อนบ้าน เหมือน
คำโบราณที่ว่า เอาแกงถ้วย ไปแลกผักแกล้มน้ำพริกอย่างที่กล่าว 
            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้แก่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดำริ บ้านโคกยามู หมู่ 7 
ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อปลูกพืชผัก จากการเข้าไปส่งเสริม ส่งเสริม และพัฒนาพื้นที่ ให้ชาวบ้านรู้จักการ
ทำการเกษตรในรูปแบบการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี โดยเน้นการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และปุ๋ยพืชสด จนทำให้ปัจจุบันการ
ทำการเกษตรในพื้นที่ดินทรายจัด ส่งผลให้ชาวบ้าน มีกิน มีใช้ มีขาย และแบ่งปัน” และสามารถสร้างตลาดในชุมชน สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ มีผลผลิตพืชผักปลอดภัย
จากสารพิษจำหน่ายในทุกๆ วัน 
            จากดินทรายที่ปลูกอะไรไม่เห็นผล จนสร้างรายได้และพอเพียงในสิ่งที่มี “สู่รอยยิ้มนี้แหละ เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริสู่ชาวบ้าน

 

 

 


  ธีระพงศ์ บิลสุริยะ รายงาน/ถ่ายภาพ  

Visitors: 91,671