พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ฟื้นผืนดินทรายสู่เกษตรพอเพียง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน


 

            ดินทรายจัด” สู่การพัฒนา สร้างรายได้พึ่งพาตนเองในวิกฤตโควิด-๑๙ ในช่วงวิกฤตยุคโควิด-๑๙ ทำให้เห็นการว่างงานของประชากรในประเทศ และการค้าขายที่ลดลง ทำให้คนส่วนใหญ่คิดไปต่างๆ จนลืมคิดถึงการทำการเกษตรแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ” ที่ปลูกไว้กิน ไว้ขาย และแจกจ่ายเพื่อนบ้าน เหมือนคำโบราณที่ว่า เอาแกงถ้วย ไปแลกผักแกล้มน้ำพริก” อย่างที่กล่าว 

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้แก่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดำริ บ้านโคกยามู หมู่ ๗ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อปลูกพืชผัก จากการเข้าไปส่งเสริม และพัฒนาพื้นที่ ให้ชาวบ้านรู้จักการทำการเกษตรในรูปแบบการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี โดยเน้นการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และปุ๋ยพืชสด จนทำให้ปัจจุบันการทำการเกษตรในพื้นที่ดินทรายจัด ส่งผลให้ชาวบ้าน มีกิน มีใช้ มีขาย และแบ่งปัน”และสามารถสร้างตลาดในชุมชน สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ มีผลผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษจำหน่ายในทุกๆ วัน 

            จากดินทรายที่ปลูกอะไรไม่เห็นผล จนสร้างรายได้และพอเพียงในสิ่งที่มี “สู่รอยยิ้ม” นี้แหละ เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริสู่ชาวบ้าน

 

 

 


  ธีระพงศ์ บิลสุริยะ รายงาน/ถ่ายภาพ