"สร้างงาน สร้างเงิน เสริมภูมิคุ้มกันช่วงวิกฤติโควิด ๑๙ สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง


 

            การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของใครหลายๆ คนจำนวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล มีความเครียดเนื่องจากการว่างงาน บางคนก็ได้กลับภูมิลำเนาของตนเองเพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพให้ตัวเองอยู่รอดได้ โดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในครัวเรือน เพื่อหวังที่จะสร้างรายได้ในอนาคต 

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินโครงการและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บริวารรอบศูนย์ พื้นที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น

            โครงการฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์กระจูด เป็นหนึ่งในโครงการที่ศูนย์ฯ ได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจักสานผลิตภัณฑ์จากใยพืชกระจูด นำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ เพื่อผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ อาทิ กระเป๋า ตะกร้าสาน เสื่อ และอื่นๆอีกมากมาย เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนและช่วยเสริมช่องทางอาชีพสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่ท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างยั่งยืน

 

 

 


 เปาซี บินสาฮะ รายงาน
 อนัส มะรอเซะ เรียบเรียง
 งานส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ่ายภาพ