เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้แนวทางการดำเนินชีวิต


 

            เศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งในแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะ พอดี มีเหตุ มีผล และความไม่ประมาท จากการเกิดวิกฤตต่างๆ ทำให้เห็นและคิดถึงคำเตือนของพระองค์ ในการดำรงชีวิตอย่างรู้จัก "คิด อยู่ ใช้ กิน อย่างพอเพียง"

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นศูนย์ศึกษาฯ หนึ่งในหกศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีคำว่า "เหนื่อยล้า" มีแต่คำว่า "สุขใจ" สุขทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของเกษตรกรในโครงการ และพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น 

            การส่งเสริมสาธิต และสนับสนุนในหลายโครงการของศูนย์ฯ ทำให้เห็นได้ว่าจะวิกฤตโควิด-19 หรือวิกฤตการณ์ใดๆ ก็ไม่อาจส่งผลให้การพัฒนา และการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ให้อยู่ดี กินได้ พอมี พอใช้ และแบ่งปันกัน ตามวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ #เราจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

 

 

 


  ธีระพงศ์ บิลสุริยะ รายงาน