ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ส่งเสริมการดำนา ปลูกข้าวสัมผัสชีวิตชาวนา โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ


 

            โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งศูนย์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการปลูกข้าว จนทำให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง ๕ มาอย่างต่อเนื่อง สามารถให้ผลผลิตข้าว ๔๗๐ - ๕๕๐ กก./ไร่ โดยในต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้ขยายผลการดำเนินงานด้านการปลูกข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง ๕ เข้าสู่โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยได้รวมตัวคุณครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การปลูกข้าว ดำนาตามวิถีชีวิตดั้งเดิม สืบสานภูมิปัญญาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กๆ รู้คุณค่าของข้าว ได้เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และวิถีการประกอบอาชีพเกษตรกรไทย ตลอดจนสร้างจิตสำนึก รักเกษตรและทำนาในพื้นที่ได้อย่างดีต่อไป

 

 

 

 

 


  เปาซี บินสาฮะ รายงาน/ข้อมูล
  อนัส มะรอเซะ เรียบเรียง