ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้านภัยโควิค ๑๙ ฟาร์มตัวอย่างฯ ตามพระราชดำริ


 

            วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม "โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่" แก่พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ บ้านป่าไผ่ บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง บ้านโคกไร่ใหญ่ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี บ้านปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอเหนือ และบ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส โดยได้มอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง ๕ จำนวน ๑๑๐ กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา ๕๙ จำนวน ๘๐ กิโลกรัม และเมล็ดพันธ์ุผัก (พริกชี พริกหยวก มะเขือเปราะ ถั่วพู กระเจี๊ยบเขียว) จำนวน ๙๐ ซอง เพื่อมุ่งหวังเป็นสถานฝึกอาชีพให้ประชาชนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนพันธุ์กล้าหญ้าแฝก จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ กล้า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โอกาสนี้ ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าไผ่ โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการปลูกต้นไม้ดังกล่าว

 

  

 


  อนัส มะรอเซะ รายงาน