ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด ๑๙ พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านปาฆาบือซาและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


 

            วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านปาฆาบือซา หมู่ที่ ๕ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด ๑๙ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และช่วงบ่ายวันเดียวกันลงพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี พ.ท.เกรียงไกร แก้วกระจาย ผบ.ม.๕ พัน ๒๐ รอ. เป็นหัวหน้าชุดประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในครั้งนี้

 

 

 

 


  คศิกาญจน์ สุขมี รายงาน 
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ