ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร เทคนิคการเขียนเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์


 

            วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานหลักสูตร "เทคนิคการเขียนเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์" โดยมีนายบัญชา กัญหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้สามารถออกแบบและสร้างสรรค์งานเขียนเอกสารเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกวิธีอันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ต่อไป มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ ศูนย์ศึกษาฯ จำนวน ๓๐ ราย เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในครั้งนี้

 

 

   

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน 
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ