ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด ๑๙ พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง และฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าไผ่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส


 

            วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด ๑๙ โดยช่วงเช้าลงพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านตอหลัง ส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พ.ท.เกรียงไกร แก้วกระจาย ผบ.ม.๕ พัน ๒๐ รอ. เป็นหัวหน้าชุดประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในครั้งนี้ซึ่งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-๑๙ มีงานทำมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

 

   

 


  สมพงศ์ พรหมฉ่ำ รายงาน