ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับ ผอ.สพข.๑๒ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓


 

            วันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศพท. ให้การต้อนรับนายศรีศักดิ์ ธานี ผอ.สพข.๑๒ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศพท. บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน มีเจ้าหน้าที่ ศพท. ร่วมรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ๑ ศพท. ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และบ้านตอหลัง-ทรายขาว อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่แปลงเกษตรกรโครงการสาธิตการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยว ของนายเดช มินทการ และนายบุญ หะยะมิน บ้านโคกชุมบก หมู่ที่ ๕ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักเพื่อการตลาดของกลุ่มเกษตรกรบ้านบาเลาะ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โอกาสนี้ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มเกษตรกร สร้างขวัญกำลังใจ ในการดำเนินกิจกรรมภายในพื้นที่ เพื่อต่อยอดและพัฒนากลุ่มเครือข่ายให้เข้มแข็ง จนสามารถเป็นแปลงต้นแบบแก่ชุมชนในอนาคตต่อไป

 

 

   

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน 
  สัมพันธ์ เอียดน้อย  ถ่ายภาพ