สำนักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (สคร.๑๒ สงขลา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคเท้าช้าง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในจังหวัดนราธิวาส


 

            วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานโครงการงานควบคุมปราบโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา (สคร.๑๒ สงขลา) ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “โครงการฝึกอบรมการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคเท้าช้าง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในจังหวัดนราธิวาส” มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของโรคเรื้อนและโรคเท้าช้าง การขอรับเงินที่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน การสาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคเรื้อนและโรคเท้าช้าง เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนค้นหาผู้ป่วยใหม่ในชุมชนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ลดความพิการในผู้ป่วยรายใหม่ เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูและพึ่งตนเองได้ในอนาคต โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน ตำบลกะลุวอ ตำบลโคกเคียน และตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน ๓๐ คน ณ สำนักงานโครงการงานควบคุมปราบโรคติดต่อและการสาธารณสุขฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

 

   

 


  ชนมน เศษพงค์ รายงาน 
  อุบล รัตนสมบูรณ์ /สายฝน ยอดเอียด ถ่ายภาพ