ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดพิธีเปิดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓


 

            วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๗–๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จจากการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้แก่พสกนิกร สามารถน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติต่อตนเองและชุมชนให้ได้รับประโยชน์ต่อไป โอกาสนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับประธานและผู้มีเกียรติ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานการจัดงาน จากนั้นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมพิธีเปิด ในการนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมชมนิทรรศการ นิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด เรียนรู้ สู่วิถีใหม่”

            จากนั้น มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ได้แก่ การประกวดเกษตรกรต้นแบบด้านการทำเกษตรบริเวณบ้าน จำนวน ๑ รางวัล การประกวดผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวโพด กระเจี๊ยบเขียว และถั่วฝักยาว) จำนวน ๓ รางวัล และรางวัลเจ้าหน้าที่ที่นำเอาองค์ความรู้จากศูนย์ฯ ไปส่งเสริมในพื้นที่ขยายผล จนเป็นที่ประจักษ์ ชมร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ และฟาร์มตัวอย่างฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพพิกุลทอง งานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข พร้อมกันนี้ องคมนตรี ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาบ้า และปลาตะเพียน จำนวน ๖,๘๐๐ ตัว ณ บริเวณสวน ๕๐ ปี ครองราชย์ และในช่วงบ่าย องคมนตรี ร่วมรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด การทำระบบน้ำแบบประหยัด (แอร์แว) การสาธิตการปลูกส้มโอทับทิมสยามในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่มีการขุดยกร่อง โอกาสนี้องคมนตรีร่วมเก็บผลผลิตส้มโอทับทิมสยามภายในแปลงและการตอนกิ่งส้มโอฯ อีกด้วย

 

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน 
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ