ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ภายใต้ชื่อผลงาน ชุมชนร่วมสร้าง ฟื้นฟูนาร้าง สู่ความยั่งยืน


 

            วันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ภายใต้ชื่อผลงาน “ชุมชนร่วมสร้าง ฟื้นฟูนาร้าง สู่ความยั่งยืน” โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน