ประกาศผู้ชนะ


 

    ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรทฤษฎีใหม่-บ้านโคกสะตอ 
    ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า 
   ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ระยะทาง ๖๕๐ เมตร 
   ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการแปลงรักษาพันธุ์ยางเพื่อทดแทนแปลงปลูกเดิม 
   ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการคัดเลือก 
   ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ ขนาด ๖.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร พร้อมลานปล่อยจำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 
   ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโรงเรือนเป็ดไข่ ขนาด ๔.๐๐ x ๕.๐๐ เมตร พร้อมลานปล่อยจำนวน ๒ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน (หินปูนฝุ่น) จำนวน ๗๕๗ ตัน โดยวิธีคัดเลือก 
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (มูลไก่,มูลวัว) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ในโครงการไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กล้าไม้ทั่วไป จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ในโครงการไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กล้าไม้ป่ามีค่า จำนวน ๕๐,๐๐๐ กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ประกาศผู้ชนะ จ้างบริการป้องกันเเละกำจัดปลวกในอาคารบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อดินทรายอัดแน่น จำนวน ๒๘๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ผัก) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (ยาปฏิชีวนะ ละลายน้ำชนิดผง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม UHT) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำคู่มือทางวิชาการ และ E-Book จำนวน ๕ เรื่องๆละ ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
   ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณทางเดิน จำนวน ๒ งาน (โคมไฟสนาม พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (กากทะลายปาล์มที่หีบเมล็ดแล้ว) จำนวน ๙๓,๕๕๐ กิโลกรัม ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
   ประกาศผู้ชนะ จ้างการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ จำนวน ๕ เรื่องๆละ ๘,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

   ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง ตามแบบเลขที่ ศพท.พ.๒/๒๕๖๕ 
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

   ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง ตามแบบเลขที่ พด.๑๒ 
     
ศพท.พ.๑/๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก   
   ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู-ยกร่อง) ตามแบบเลขที่ ศพท.๗/๒๕๖๕   
   ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง พื้นที่ดำเนินการครอบคลุม ๔.๑๐ กม. ตามแบบเลขที่ ศพท.๔/๒๕๖๕   
   ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง พื้นที่ดำเนินการครอบคลุม ๔.๕๐ กม. ตามแบบเลขที่ ศพท.๓/๒๕๖๕   
   ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง พื้นที่ดำเนินการครอบคลุม ๑ กม. ตามแบบเลขที่ ศพท.๒/๒๕๖๕   
   ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู-ยกร่อง) พื้นที่ดำเนินการ ๒๔-๐-๐๐ กม. ตามแบบเลขที่ ศพท.๖/๒๕๖๕   
   ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู-ยกร่อง) พื้นที่ดำเนินการ ๓๔-๐-๐๐ กม. ตามแบบเลขที่ ศพท.๕/๒๕๖๕   
   ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบายน้ำ (คูระบายน้ำ) พื้นที่ดำเนินการครอบคลุม ๒ กม. ตามแบบเลขที่ ศพท.๑/๒๕๖๕   
   ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารฝึกอบรม จำนวน ๑ หลัง   
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยมูลไก่) จำนวน ๓๒,๖๙๒ กิโลกรัม   
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (กากทะลายปาล์มที่หีบเมล็ดปาล์มแล้ว) จำนวน ๑๑๖,๒๕๐ กิโลกรัม   
   ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ระยะทาง ๖๕๐ เมตร   
   ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน   
   ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณทางเดินรอบสำนักงานศูนย์ฯ (โคมไฟสนามพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง)   
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน (หินปูนฝุ่น)   
   ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส   
   ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณทางเดิน จำนวน ๑ งาน (โคมไฟสนามพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง)   
   ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุม ห้องอาหารอาคารฝึกอบรม และปรับปรุงอาคารพิกุลกาญจนา   
   ประกาศผู้ชนะ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔   

   ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ณ ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

   ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ณ บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์ผลิตหญ้าแฝกเพื่อเเจกจ่าย ณ ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านปาฆาบือซา หมู่ที่ ๕ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง    
       จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศผู้ชนะ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   
   ประกาศผู้ชนะ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔   
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (กากทะลายปาล์มที่หีบเมล็ดปาล์มแล้ว)   
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยมูลวัว)   
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง)   
   ประกาศผู้ชนะ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓   
   ประกาศผู้ชนะ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
   ประกาศผู้ชนะ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (ซ่อมแซมทางลำเลียงในไร่นา) (ลูกรังดินถม) ณ บ้านทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบล 
       ไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓) (ขุดคู-ยกร่อง) ณ บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลุวอ 
       เหนือ และบ้านยาบี หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลุวอ อำเภอตากเมือง จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (ซ่อมแซมทางลำเลียงในไร่นา) (ลูกรังดินถม) ณ บ้านโคกชุมบก หมู่ที่ ๕ ตำบล 
       บางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (ซ่อมแซมทางลำเลียงในไร่นา) (ลูกรังดินถม) ณ บ้านโคกกระท่อม หมู่ที่ ๓ 
       ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบายน้ำ (ขุดลอกคลองระบายน้ำ) ณ บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง 
       จังหวัดนราธิวาส   

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓) (ขุดคู-ยกร่อง) ณ บ้านโคกกระท่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลพร่อน
        อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓) (ขุดคู-ยกร่อง) ณ บ้านฮูแตทูวอ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเคียน 
        อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓) (ขุดคู-ยกร่อง) ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ ๒ ตำบล
        พร่อน อำเภอเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓) (ขุดคู-ยกร่อง) ณ บ้านทรายขาว หมู่ที่ ๒,บ้านตอหลัง หมู่ที่ 
         ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ยาว ๑,๓๒๔ เมตร   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายบอกทางและป้ายแผนที่บอกจุดสถานที่ภายในศูนย์ฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง