ประกาศผู้ชนะ


 

    ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส   
    ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณทางเดิน จำนวน 1 งาน (โคมไฟสนามพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง)   
   ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุม ห้องอาหารอาคารฝึกอบรม และปรับปรุงอาคารพิกุลกาญจนา   
   ประกาศผู้ชนะ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564   

   ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ณ ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ
          จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ณ บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์ผลิตหญ้าแฝกเพื่อเเจกจ่าย ณ ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านปาฆาบือซา หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง
          จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศผู้ชนะ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   
   ประกาศผู้ชนะ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564   
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (กากทะลายปาล์มที่หีบเมล็ดปาล์มแล้ว)   
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยมูลวัว)   
   ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง)   
   ประกาศผู้ชนะ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563   
   ประกาศผู้ชนะ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563   
   ประกาศผู้ชนะ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563   

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (ซ่อมแซมทางลำเลียงในไร่นา) (ลูกรังดินถม) ณ บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 ตำบล 
          ไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3) (ขุดคู-ยกร่อง) ณ บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอ 
          เหนือ และบ้านยาบี หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอ อำเภอตากเมือง จังหวัดนราธิวาส   

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (ซ่อมแซมทางลำเลียงในไร่นา) (ลูกรังดินถม) ณ บ้านโคกชุมบก หมู่ที่ 5 ตำบล 
          บางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (ซ่อมแซมทางลำเลียงในไร่นา) (ลูกรังดินถม) ณ บ้านโคกกระท่อม หมู่ที่ 3 
          ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบายน้ำ (ขุดลอกคลองระบายน้ำ) ณ บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง 
          จังหวัดนราธิวาส   

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3) (ขุดคู-ยกร่อง) ณ บ้านโคกกระท่อม หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน
          อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3) (ขุดคู-ยกร่อง) ณ บ้านฮูแตทูวอ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเคียน 
          อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3) (ขุดคู-ยกร่อง) ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน
          อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3) (ขุดคู-ยกร่อง) ณ บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2,บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3
          ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   

   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ยาว 1,324 เมตร   
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายบอกทางและป้ายแผนที่บอกจุดสถานที่ภายในศูนย์ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

 

 

 

Visitors: 117,739