ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกับสำนักงาน กปร. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔


 

            วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสนง.กปร. โดยนายธเนศ มณีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔๒ จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ในประเด็นสำคัญดังนี้
                             ๑) ผลการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. งวดที่​ ๑ 
                             ๒) แนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จ 
                     ทรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
                             ๓) แผนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในรูปแบบ new normal 
                             ๔) แนวทางการดำเนินงานขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
              โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นประธาน ในการนี้มีหัวหน้าหน่วยงานร่วม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน 
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ