ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (การดำนา)


 

            วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทำเนียบ หมู่ ๖ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “การดำนา” ณ แปลงนาบ้านทำเนียบ ได้ดำเนินการในพื้นที่จำนวน ๔ ไร่ โดยใช้กล้าข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง ๕ ในการปักดำ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพทำนา การขับเคลื่อนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำผลผลิตได้ส่วนหนึ่งมาประกอบอาหารกลางวันภายในโรงเรียนต่อไป

 

 


 ธีระพงศ์  บิลสุริยะ รายงาน 
 ฟองหทัย  บุญหา ถ่ายภาพ