โครงสร้างหน่วยงาน/อัตรากำลัง


 

ทำเนียบบุคลากรสำนักงานเลขานุการโครงการฯ

หัวหน้าหน่วยงานร่วมฯ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

        

นายปฏิวุฒิ บุญเรือง
ตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ          
โทรศัพท์ 073-631033 ต่อ 403

 

 


 

นางกนกรส แสงสุวรรณ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ                  
โทรศัพท์ 073-631033 ต่อ 408

 

 


 

        

นายสุชาติ  ไกรสุรสีห์ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ                  
โทรศัพท์ 073-631033 ต่อ 406

 

 


 

นายเลิศพงษ์ กันภัย 
ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ      
โทรศัพท์ 073-631033 ต่อ 402

 

 


 

 

นางอุบล รัตนสมบูรณ์ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ     
โทรศัพท์ 073-631033 ต่อ 407

 

 


 

        

นายพีรพงศ์ สุวรรณนิล
ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ   
โทรศัพท์ 073-631033 ต่อ 401

 

 


 

        

นายอภิชาติ  รัตนวิระกุล
ตำแหน่ง หัวหน้างานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ                      
โทรศัพท์ 073-631033 ต่อ 405

 

 


 

        

นายประสิทธิ์ เพ็ชรสุข
ตำแหน่ง หัวหน้างานหม่อนไหม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ               
โทรศัพท์      -