ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ (ตากใบโมเดล)


 

            วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรแบบครบวงจร ในพื้นที่อำเภอตากใบ “ตากใบโมเดล” ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน