ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ (ตากใบโมเดล)


 

            วันพุธ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ "ตากใบโมเดล” ในการนี้ได้พบปะนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ตากใบโมเดล" ณ ที่ว่าการอำเภอตากใบ จากนั้นลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ปลากุเลา ต.เจ๊ะเห เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านโคกอิฐโคกใน  เยี่ยมเกษตรกรทำไร่ทำนาสวนผสม(นายเจตน์ จริตธรรม) ต.พร่อน และติดตามการดำเนินงานโรงสีข้าวพิกุลทอง บ้านปูยู ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย

 

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ