ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง


 

            วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่ก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง” ขึ้น เพื่อบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรและมวลมนุษย์โลกให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนเสียหายทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องจากภัยแล้งได้อย่างสัมฤทธิ์ผล เป็นที่ประจักษ์ชัดในพระปรีชาสามารถและเป็นที่ยอมรับทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน 
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ