ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยในวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมนำชมตัวอย่างแห่งความสำเร็จในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน 
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ