ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) นำนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ เรียนรู้งานในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต


 

            วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นำนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ เรียนรู้งานในพิพิธภัณฑ์ธรรชาติที่มีชีวิตศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ โดยรับฟังบรรยายสรุปโครงการแกล้งดิน การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ฝึกปฏิบัติงานในแปลงโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ และเรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดถุงโดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ณ งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ