ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมนำนักการทูตแรกเข้า เรียนรู้งานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ


 

            วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับนายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ ติดตามการศึกษาดูงานของนักการทูตแรกเข้า ทั้งนี้ได้ร่วมนำนักการทูตแรกเข้า เรียนรู้งานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ โดยกลุ่มที่ ๑ ได้ลงพื้นที่เรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านค่าย และโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓ โดยพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ครู นักเรียน ดูการเรียน การสอน และศึกษาดูงานการดำเนินงานในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน กลุ่มที่ ๒ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๔ เรียนรู้วิถีชีวิตกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคกใน แปลงเกษตรกรตัวอย่างการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด นายเดช มินทกานต์ และนายบุญ หะยะมิน ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้นายจันทร์ ชาญแท้ รวมทั้งพบปะเกษตรกรกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง-ทรายขาวและเยี่ยมชมการทอผ้าของกลุ่มศิลปาชีพบ้านตอหลัง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ