ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ (พ่อแห่งแผ่นดิน)


 

            วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม 2563 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ซึ่งจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นเพื่อให้ศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา อาทิ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาชนในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 ขอบคุณภาพจาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส