ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓


 

            วันพฤหัสบดี ที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  ศพท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และผลการดำเนินงานพื้นที่ศูนย์สาขา จำนวน ๔ แห่ง การดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองตามพระราชดำริ โครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทาน โครงการเป็ดไข่พระราชทาน รวมทั้งสรุปพระราชดำริเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ ๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ได้เสนอแผนการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๔  การเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินงาน แนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในสถานการณ์โควิด–๑๙ แนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในรูปแบบ New normal และการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  โดยมีนายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ศพท.

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ