ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน


 

            วันศุกร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ทางมูลนิธิพัฒนาเกษตร-อนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานโครงการฯ และขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายวารินทร์  บุษบรรณ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและประธานมูลนิธิพัฒนาการเกษตร-อนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุม มีผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 พงศธร หน่อโท๊ะ ถ่ายภาพ