ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร


 

            วันอังคาร ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูประจำพระองค์ นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๙ โรงเรียน ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนจรรยาอิสลาม โรงเรียนต้นตันหยง โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามมียะห์ โรงเรียนิรันดรวิทยา โรงเรียนอิสลามบูรพา โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โรงเรียนดาราวิทยา จังหวัดปัตตานี โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนศาสน์อิสลามกลาพอ โรงเรียนธรรมพิทยาคาร โรงเรียนบากงพิทยา โรงเรียนบ้านกูวิง จังหวัดยะลา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนศาสน์อิสลามดารุสสาลาม จังหวัดสงขลา โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม โรงเรียนธรรมคีรี ร่วมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้นำคณะเยี่ยมชมศูนย์ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมนำชมตัวอย่างแห่งความสำเร็จในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ