ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ลงพื้นที่พรุแฆแฆ บ้านบาเลาะเยี่ยมเยียนและติดตาม กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ในโครงการ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต ตามพระราชดำริฯ


 

            วันจันทร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วย นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล ได้ลงพื้นโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ บ้านบาเลาะ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงาน ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ในโครงการ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต ตามพระราชดำริฯ จากการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำรองฯ ทำให้เกษตรกรได้มีการปลูกพืชผักอย่างต่อเนื่อง และได้มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่กำลังขึ้นเพื่อนำไปใช้ปลูกในรุ่นต่อไป สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

 


 จรัส สิงประจิม ข้อมูล
 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ