ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมเป็นวิทยากร “ส่งเสริมการผลิตพืช บ้านบาเลาะ สู่ความยั่งยืน” ณ บ้านบาเลาะ ตำบลปะเสยะวอ จังหวัดปัตตานี


 

            วันอังคาร ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี ในกิจกรรม "ส่งเสริมการผลิตพืชบ้านบาเลาะ สู่ความยั่งยืน" ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบาเลาะ ม.๕ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โอกาสนี้ นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา/สภาพปัญหาและการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่พรุแฆแฆ นายวิโรจน์ ปิ่นพรหม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ให้ความรู้การปรับปรุงบำรุงดินเปรี้ยว/ดินทรายเพื่อการปลูกพืช การสังเกตอาการขาดธาตุอาหารในพืช วิธีการเก็บตัวอย่างดิน และนายพยัคฆ์ ลำพรหมสุข เจ้าพนักงานการเกษตร ให้ความรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ การกำจัดโรคและแมลศัตรูพืช ทั้งนี้  เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปลูกพืชไว้บริโภค เหลือสามารถจัดจำหน่ายสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป ในครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมฯ จำนวน ๔๒ ราย  

 

 


 อานัส มะรอเซะ ข้อมูล
 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ