ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔


 

            วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ตามที่ครม.ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยในครั้งนี้ได้ร่วมตัดแต่งกิ่งไม้ ถางหญ้ารอบโคนต้นไม้ และใส่ปุ๋ย ณ บริเวณขอบถนนหน้างานส่งเสริมและขยายผล-งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 

 


 กฤษณี คงสวัสดิ์ เรียบเรียง
 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน 
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ