ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.)จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ หลักสูตร การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่


 

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ หลักสูตร "การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่" จำนวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 แก่เกษตรกรที่มีสภาพพื้นที่เป็นดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรบ้านคีรี  บ้านโคกสยา บ้านโพธิ์ทอง บ้านโคกชุมบก  บ้านยูโย และบ้านจูโว๊ะ ซึ่งในหลักสูตรอบรมได้ให้ความรู้โดยเน้นการพัฒนาเกษตรกรในรูปแบบการรวมกลุ่ม ให้ความรู้ด้านการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริมการปลูกพืชผักพืชไร่ การจัดการโรคและแมลง ให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง สามารถลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยได้ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพไว้บริโภคหรือจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนของตนเอง ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้จัดรูปแบบการอบรม ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน