ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์ปีก(ไก่และเป็ด) ในรูปแบบออนไลน์


 

            วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หลักสูตร "การเลี้ยงสัตว์ปีก(ไก่และเป็ด)" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ารับการอบรมและเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ฯได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาอบรมในพื้นที่ศูนย์ฯ อีกทั้งเป็นการจัดรูปแบบในการฝึกอบรม ให้มีความสอดคล้องกับช่วงสถานะการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย  ในหลักสูตรนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 30 ราย โดยเกษตรกรจะได้รับองค์ความรู้ทั้งจากภาคบรรยายและการสาธิต ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายหริชาญ หมวกสกุล เจ้าหน้าที่สัตวบาลงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิต และมีนางสายใจ มณีรัตน์ หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน