สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์


 

            วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ห้องประชุม วังสระปทุม นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอดุลย์ศักดิ์ โชติชูช่วง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ พล.ต.ท. รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ทรงรับฟังนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นางสาวสุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคเท้าช้างและโรคเรื้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และนายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่องผลการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ๙ : ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ซึ่งผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ บ้านพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ด้านสังคม ได้แก่ บ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บ้านคีรี ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จากนั้นทรงรับฟัง นายปฏิวุฒิ บุญเรือง หัวหน้างานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่อง ความก้าวหน้าโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองตามพระราชดำริ นางสายใจ มณีรัตน์ หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต นายวิโรจน์ ปิ่นพรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่อง ความก้าวหน้าโครงการทดสอบการปลูกกระจับในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ผ่านการปรับปรุง ณ แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ต่อจากนั้น นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นำเสด็จฯ ไปยัง งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานระหว่างเส้นทางฯ จากงานวิชาการเกษตรไปยังงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ผ่านแปลงปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ โรงเปิดดอกเห็ดนางรมภูฏาน และเห็ดนางฟ้า ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ แปลงพริกไทยค้างยอป่า การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย และแปลงสาธิตการปลูกพืชแซมร่วมกับยางพารา จากนั้นนางกนกรส แสงสุวรรณ หัวหน้างานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการผลิตและส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่พระราชทาน น.สพ.สามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่องผลการดำเนินงานโครงการผลิตและส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จากนั้นทรงรับฟัง นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานเรื่อง ข้อมูลหมู่บ้านรอบศูนย์ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน และข้อมูลศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดของนายดำ หะยะมิน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมภายในแปลง ประกอบด้วย การทำนาผักบุ้ง การปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบในกระชัง และการเลี้ยงเป็ดไข่ ทำให้ปัจจุบันนายดำ หะยะมิน สามารถเลี้ยงตนเองได้ มีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงและบุคคลที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเป็นอย่างดีอ ต่อจากนั้น นายมะรอสะลี หามะ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ กรมชลประทาน กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการฯ โดยเฉพาะแปลงเกษตรผสมผสานของนายดำ หะยะมิน ที่ได้รับการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เพื่อทำการเกษตร จำนวน 15 ไร่ ได้ตลอดทั้งปี จากนั้นนายดำ หะยะมิน และนางพรพรรณ หะยะมิน (ภรรยา) ได้นำทอดพระเนตรกิจกรรมภายในแปลงเกษตร เป็นระยะทาง 100 เมตร ประกอบด้วย กิจกรรมการทำนาผักบุ้ง การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา การปลูกพืชสมุนไพร การเลี้ยงเป็ด และทอดพระเนตรผลผลิตทางการเกษตรภายในแปลง ทั้งนี้ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานชีวิตที่พอเพียง ความสำเร็จจากการทำเกษตรผสมผสาน โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานชลประทานที่ ๑๗ ในการให้ความรู้ทั้งด้านดิน น้ำ พืช และสัตว์ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน จากนั้นนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอดุลย์ศักดิ์ โชติชูช่วง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ พล.ต.ท. รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าเฝ้า ฯ 
            ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริมงคลและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 ขอขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส/สำนักงานชลประทานที่ ๑๗