ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดพิธีเปิดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้ชื่องาน สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน บนฐานวิถีชีวิตใหม่ New normal ในรูปแบบออนไลน์


 

            วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ”  ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้ชื่องาน "สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)"  ในรูปแบบออนไลน์ ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้น  ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วไป ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ในปัจจุบัน อีกด้วย  โอกาสนี้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงานการจัดงาน จากนั้นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีคณะอนุกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิด ในการนี้ภายในงานยังจัดให้มี การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สืบสาน รักษา และต่อยอดประสบการณ์ในการสนองพระราชดำริ” และ “New normal การปรับตัวให้เข้ากับภูมิสังคมที่เปลี่ยนแปลง” โดย นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดอบรมอาชีพสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้แก่พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร จำนวน ๑๒ หลักสูตร ในทุกวันของการจัดงาน อีกด้วย

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 ขอขอบคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส/สัมพันธ์ เอียดน้อย